Δικαστική και εξωδικαστική επίλυση διαφορών

Επίλυση δικαστικών διαφορών
Το γραφείο μας έχει πολυετή εμπειρία στην διεξαγωγή δικών και διαιτησιών στη χώρα. Εκπροσωπούμε τους πελάτες μας ενώπιον όλων των εθνικών δικαστηρίων, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και ενώπιον όλων των λοιπών πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων, τόσο για ζητήματα σχετικά με το με το αντικείμενο της εξειδικευμένης ενασχόλησης του γραφείου, ζητήματα προστασίας προσωπικότητας πολιτικών προσωπικοτήτων, για ζητήματα αποζημιώσεων από αστική ευθύνη του δημοσίου.

Ασχολούμαστε με δικαστηριακό χειρισμό και διαιτησίες, εφόσον απαιτούνται επιδιώκοντας την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών εφόσον συνάδει με την επιτυχή έκβαση των επιδιώξεων των εντολέων μας. Οι βασικοί συνεταίροι παρίστανται σε όλα τα ανώτατα δικαστήρια και σε δικαστήρια άλλων βαθμίδων.

Παραστάσεις ενώπιον Ανεξαρτήτων Αρχών
Στο πλαίσιο των σύγχρονων εξελίξεων απαιτείται συχνά η παράσταση και υποστήριξη των πελατών μας ενώπιον ανεξάρτητων αρχών.
Ειδικότερα παριστάμεθα ενώπιον του Συνηγόρου του Πολίτη, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Παραστάσεις ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου για ζητήματα δημοσίων συμβάσεων
Σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις απαιτείται ενόψει της ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων ο έλεγχος της νομιμότητας της ανάθεσής τους από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η διενέργεια αυτού του εξαιρετικά κρίσιμου ελέγχου για τη νομιμότητα της σύναψης των συμβάσεων αυτών απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία την οποία προσφέρουμε στους πελάτες μας συστηματικά.