Δίκαιο ανάπτυξης ακινήτων

Ενεργούμε για λογαριασμό Ελλήνων και ξένων πελατών, επενδυτών σε ακίνητη περιουσία, κατασκευαστών, χρηματοδοτικών ιδρυμάτων Ν.Π.Δ.Δ. και ιδιωτών καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικής δραστηριότητας:

  • Έργα υποδομής
  • Επιχειρηματικά πάρκα
  • Εμπορικά κέντρα
  • Ξενοδοχεία
  • Βιομηχανικές περιοχές
  • Μισθώσεις δημοσίων ακινήτων και δημοσίων κτημάτων

Έχουμε αναπτύξει εκτεταμένη εμπειρία σε ζητήματα που αφορούν αγορές και πωλήσεις ακινήτων, έλεγχο του νομικού τους καθεστώτος εν γένει καθώς και του καθεστώτος των τίτλων τους ιδίως σε σύνθετες περιπτώσεις επενδύσεων σε ακίνητα με σοβαρά προβλήματα (ειδικού καθεστώτος, δασικά, πολεοδομικά και άλλα) αλλά και ιδιαίτερες προοπτικές όπως η εκμετάλλευση πόρων (λατομεία, μεταλλεία, ενέργεια) η οργανωμένη εκμετάλλευση (οικιστική ανάπτυξη, τουριστική εκμετάλλευση κλπ).