Δίκαιο Εκπαίδευσης

Έχουμε χειρισθεί σημαντικά ζητήματα δικαίου εκπαίδευσης ενώπιον των αρμοδίων αρχών και φορέων καθώς και ενώπιον των δικαστηρίων.

Έχουμε χειρισθεί υποθέσεις μαθητών δημοσίων σχολείων, ζητήματα ισοτιμιών πτυχίων, εξελίξεις μελών ΔΕΠ, και εκπαιδευτικών συνδέσμων. Έχουμε γνωμοδοτήσει για σημαντικά συνταγματικά ζητήματα όπως αυτό της απαγόρευσης ιδρύσεων ιδιωτικών πανεπιστημίων υπό το καθεστώς του συντάγματος του 1975/81/2001.

Έχουμε ιδιαίτερη εξειδίκευση σε ζητήματα ισοτιμίας πτυχίων και κοινοτικού δικαίου ως προς το συγκεκριμένο τομέα.

Ιδιαίτερη μνεία απαιτείται στο γεγονός ότι με βάση τις διατυπωθείσες σε γνωμοδοτήσεις απόψεις μας απαιτήθηκε η αναθεώρηση του Συντάγματος την οποία εισηγείται τόσο η παρούσα πλειοψηφία όσο και η μειοψηφία της Ελληνικής Βουλής.