Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών

Παρέχουμε υπηρεσίες δικαίου εταιριών σε πελάτες και αναλαμβάνει το σύνολο των εταιρικών τους υποθέσεων.

Παρέχουμε υπηρεσίες σχετικές με ένα μεγάλο εύρος θεμάτων εταιρικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της σύνταξης καταστατικών, συμφωνιών μετόχων, πρακτικών διοικητικών συμβουλίων και γενικών συνελεύσεων.

Επίσης παρέχουμε συμβουλές αναφορικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών του ΔΣ, τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί εταιριών και τους κανόνες των εποπτικών αρχών, τις ανάγκες των εισηγμένων εταιριών, σύνθετες εξαγορές, συγχωνεύσεις και κοινοπραξίες.