Φορολογικό δίκαιο – Διοικητικά Πρόστιμα

Παρέχουμε συμβουλές για τους τομείς της ειδικότητάς μας σε θέματα φορολογικού δικαίου και ιδίως σε αυτά που αφορούν τα ζητήματα σύνθετων χρηματοδοτήσεων, ΒΟΤ, ΣΔΙΤ, συμβάσεων παραχώρησης κλπ.

Παρέχουμε συμβουλές για εξειδικευμένα φορολογικά καθεστώτα όπως αυτό των ελευθέρων ζωνών, των λιμένων κλπ. Καθώς και για ζητήματα συμβάσεων περί αποφυγής διπλής φορολογίας.

Προβαίνουμε σε δικαστική και εξωδικαστική αμφισβήτηση διοικητικών προστίμων πάσης φύσεως ενώπιον όλων των ελληνικών δικαστηρίων και αρχών. Αναπτύσσουμε αποτελεσματικές λύσεις φορολόγησης για χρηματοοικονομικά προγράμματα, καθώς και σχέδια εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας.

Ειδικότερα διενεργούμε:

Παροχή στρατηγικών συμβουλών και καινοτόμων λύσεων σε θέματα φορολογικού δικαίου
Παροχή μεμονωμένων συμβουλευτικών φορολογικών υπηρεσιών
Παράσταση ενώπιον φορολογικών δικαστηρίων
Η ενημέρωση των πελατών μας σε θέματα φορολογικού δικαίου αποτελεί αντικείμενο των δραστηριοτήτων μας. Εξάλλου ειδικευόμαστε σε κοινωνικοασφαλιστικά πρόστιμα, πρόστιμα ρύπανσης/προστασίας περιβάλλοντος, πολεοδομικά πρόστιμα, πρόστιμα σε ζητήματα τύπου, πρόστιμα ΕΣΡ.