Υπαλληλικό και Κοινοτικό Υπαλληλικό Δίκαιο

Το γραφείο μας ειδικεύεται συστηματικά στο κοινοτικό υπαλληλικό δίκαιο και αναλαμβάνει την υποστήριξη υποθέσεων ενώπιον των ευρωπαϊκών δικαστηρίων για υποθέσεις ανάλογης φύσεως.
Πρόσφατα το γραφείο μας ανέλαβε την εκπροσώπηση των υπαλλήλων των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της επιβολής της έκτακτης εισφοράς.