Κοινοτικό δίκαιο

Δίκαιο ανταγωνισμού
Δίκαιο δημοσίων συμβάσεων
Κρατικές ενισχύσεις

Το γραφείο μας έχει πολυετή εμπειρία σε ζητήματα κοινοτικού δικαίου τόσο ενώπιον των εθνικών όσο και των κοινοτικών αρχών και δικαστηρίων.

Με αφορμή την δραστηριοποίησή μας στο πλαίσιο του δικαίου του ανταγωνισμού και των δημοσίων συμβάσεων αλλά και της εξυγίανσης επιχειρήσεων και περιβάλλοντος αντιμετωπίσαμε σημαντικά ζητήματα ενώπιον των κοινοτικών αρχών.

Καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε σημαντικά ζητήματα της σχέσης του εθνικού και του κοινοτικού δικαίου συστηματικά και παρέχουμε γνωμοδοτήσεις για διάφορα ζητήματα ιδιαίτερης σημασίας όπως μεταξύ άλλων αυτό του νομικού καθεστώτος της συνταγματικής ρύθμισης του Βασικού Μετόχου (άρθ. 14.9 Συντάγματος).

Παριστάμεθα ενώπιον των κοινοτικών αρχών και υποστηρίζουμε τις υποθέσεις των πελατών μας εφόσον απαιτείται ενώπιον των Κοινοτικών Δικαστηρίων.
Γνωμοδοτούμε για ζητήματα κοινοτικού δικαίου και της σχέσης τους με το εθνικό δίκαιο.