Μεταλλευτικό – Λατομικό δίκαιο

Η σύγχρονη αναβίωση της μεταλλευτικής δραστηριότητας απαιτεί εξειδικευμένη γνώση τόσο του νομοθετικού πλαισίου (εθνικού και κοινοτικού) όσο και της πρακτικής.

Παρέχουμε νομική υποστήριξη σε επιχειρήσεις για τα ζητήματα αυτά συστηματικά με έμφαση σε αδειοδοτήσεις.

Πολεοδομικά και περιβαλλοντικά ζητήματα, οργάνωση επενδύσεων, εξαγορές προβληματικών επιχειρήσεων. Συνεργαζόμαστε με τους άλλους περιβαλλοντικούς και χρηματοοικονομικούς τους συμβούλους για την επιτυχή διεξαγωγή της συγκεκριμένης επιχειρηματικής δράσης, με τις διοικητικές αρχές και διεξάγουμε δίκες σχετικά με την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν.