Νομικοί έλεγχοι

Το γραφείο μας έχει ασχοληθεί συστηματικά με νομικούς ελέγχους επιχειρήσεων ενόψει εξαγοράς μέρους ή του συνόλου των μετοχών τους καθώς και ενόψει της εξυγίανσης αυτών.