Ανάπτυξη σύγχρονων μορφών χρηματοδότησης έργων, PFI, PPP, ΣΔΙΤ

Το γραφείο μας λόγω της ιδιαίτερης εξειδίκευσης του στο αντικείμενο παρέχει συμβουλές σε εθνικούς και κοινοτικούς φορείς για τα σχετικά θέματα.

Γνωμοδοτεί προς ιδιώτες και συμμετέχει στη δημιουργία των νομοθετικών λύσεων σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο μέσω ειδικών διαδικασιών που προβλέπονται.

Συμβουλεύει ιδιώτες ενόψει της συμμετοχής τους σε ανάλογα έργα.