Δίκαιο δημοσίων συμβάσεων – Δίκαιο δημοσίων έργων – Δίκαιο δημοσίων προμηθειών – Δίκαιο δημοσίων υπηρεσιών

Το γραφείο μας υποστηρίζει συστηματικά τους ενδιαφερομένους για διαγωνισμούς ανάθεσης έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

Μελετά το νομοθετικό πλαίσιο κάθε τομέα και βρίσκει λύσεις σε σύνθετα ζητήματα δικαίου υποδομών όπως έργων σιδηροδρόμων, τραμ, προαστιακού σιδηροδρόμου, αυτοκινητοδρόμων, νοσοκομειακών έργων, βιομηχανικών περιοχών, αερολιμένων, έργων ύδρευσης και παραγωγής ενέργειας, ολυμπιακών έργων και προμηθειών.

Έχουμε ευρύτατη εμπειρία στον κατασκευαστικό τομέα, σε δημοπρατήσεις, διεξαγωγή δικών, είσπραξη απαιτήσεων, σύσταση κοινοπραξιών και ομίλων, και παρακολούθησης εκτέλεσης συμβάσεων.

Διεξάγουμε στο πλαίσιο της δράσης μας αυτής νομικούς ελέγχους, αδειοδοτήσεις, και παρέχουμε επενδυτικές και φορολογικές συμβουλές.

Συμμετέχουμε σε διαπραγματεύσεις ενόψει της ανάθεσης συμβάσεων και στην συγγραφή συμβάσεων.

Εκτελούμε συμβατική αλληλογραφία, υποβάλλουμε ενστάσεις και προσφυγές.
Έχουμε διεξάγει σημαντικό αριθμό δικών ενώπιον των δικαστηρίων και προσφυγών ενώπιον των κοινοτικών αρχών.