Πολεοδομικό δίκαιο – Αδειοδοτήσεις – Δίκαιο απαλλοτριώσεων

Το γραφείο μας έχει ιδιαίτερη εμπειρία σε ζητήματα πολεοδομικου δικαίου, στη μελέτη αδειοδοτήσεων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, λιμενικών έργων, έργων σιδηροδρόμων, αυτονικητοδρόμων και μεγάλων βιομηχανικών μονάδων, ξενοδοχειακών μονάδων, Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών, Σταθμών Στάθμευσης Αυτοκινήτων.

Το γραφείο μας εξάλλου παρέχει συμβουλές και συνεργάζεται σε δίκες για ζητήματα απαλλοτριώσεων. Στο πλαίσιο αυτής του της ειδίκευσης συνεργάζεται με τις διοικητικές αρχές.