img1 Olympic Games and Law

Eleni Trova (co-written with Georgia Giannakourou)

Ant. N. Sakkoulas Publications

Athens 2001