Eleni Trova,  Journal The Constitution (To Syntagma), 3/2006, p. 967 next.