Eleni Trova, in M. Stathopoulos – K. Beis, F. Doris, I. Karakostas, (ed.) Genethlion, by Apostolos S. Georgiadis, Ant. N. Sakkoulas, 2006, p. 2315-2335.