Eleni Trova, Diikitiki Diki (Administrative Trial), 1991, p. 762 -784.