img1 Construction arbitration

Vasiliki Karmou, Panagiotis Oikonomou, Eleni Trova

Foreword: Panagiotis Pikrammenos

Sakkoulas Publications

Athens – Thessaloniki 2016