εξειδικευση | εξειδικευση

Αντιμετωπίζουμε κάθε πρόκληση με εμπειρία, μέθοδο και αφοσίωση

Τις τελευταίες δεκαετίες, η ομάδα μας παρακολούθησε τον εκσυγχρονισμό των υποδομών της Ελλάδας, μέσω της διαρκούς συμβολής μας στην επιτυχή έκβαση των μεγαλύτερων και πιο σύνθετων επενδύσεων και έργων υποδομής του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με άριστα αποτελέσματα, παρά τις εξαιρετικά δυσχερείς συγκυρίες που επικράτησαν στην αγορά.

Από τη σύλληψη έως την επιτυχή ολοκλήρωση μιας επενδυτικής προσπάθειας ή ενός έργου, ηγούμαστε της εκάστοτε διαδικασίας με διαρκή υποστήριξη και ξεκάθαρη στόχευση, συνδυάζοντας τη γνώση και εμπειρία μας στο δίκαιο και την αγορά, με διαρκή ενημέρωση, ευελιξία και εγρήγορση.

Η εμπειρία μας καλύπτει το πλήρες φάσμα τόσο του ελληνικού όσο και του κοινοτικού δικαίου, με ειδίκευση στο δίκαιο των επιχειρήσεων και εταιριών, και ιδιαιτέρως στους τομείς των αυτοχρηματοδοτούμενων έργων υποδομής, ΣΔΙΤ (PPP), κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης (ΒΟΤ), δικαίου των κατασκευών και έργων (FIDIC, ιδιωτικών και δημοσίων), δικαίου των εταιριών και των επενδύσεων, ανάπτυξης και χρηματοδότησης έργων υποδομής, δικαστικής επίλυσης διαφορών και διαιτησιών.

Παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες στη διαχείριση συμβάσεων (contract management), με προετοιμασία και υποστήριξη συμβατικής αλληλογραφίας και αξιώσεων (claims) σε όλα τα στάδια, από την υποβολή έως και την διεκδίκησή τους. Εκπροσωπούμε τους εντολείς μας ενώπιον των αρμόδιων κατά περίπτωση επιτροπών επίλυσης διαφορών (DAB, επιτροπές επίλυσης τεχνικών διαφορών, τεχνικό συμβούλιο έργων κ.ά.) και των αρμόδιων δικαιοδοτικών οργάνων, προσφεύγοντας στη διαιτησία ή στην τακτική δικαιοσύνη.

Υποστηρίζουμε τις αξιώσεις των εντολέων μας με ιδιαίτερη επιτυχία σε διαιτητικές διαδικασίες, με εξειδίκευση στη διαιτησία του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC arbitration), του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αλλά και σε ad hoc διαιτησίες, έχοντας χειριστεί άνω των 160 υποθέσεων και με διαρκώς αυξανόμενο χαρτοφυλάκιο. Παριστάμεθα σε διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ADR), όπως διαμεσολάβησης, διαπραγματεύσεων, φιλικής επίλυσης διαφορών και συμβιβασμού (mediation, negotiation, amicable settlement, conciliation), οδηγώντας σε βέλτιστα ααποτελέσματα προς όφελος των πελατών μας.

Εκπροσωπούμε επίσης τους εντολείς μας ενώπιον όλων των κρατικών δικαστηρίων κάθε δικαιοδοσίας και βαθμού συμπεριλαμβανομένων των ανώτατων δικαστηρίων της Ελλάδας (Άρειος Πάγος, Συμβούλιο της Επικρατείας), καθώς και ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παριστάμεθα σε ανεξάρτητες αρχές και όργανα, εθνικά και κοινοτικά, όπως στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), όπως και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέματα κρατικών ενισχύσεων και ανταγωνισμού, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή (Ombudsman) και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

Συνεργαζόμαστε με επιλεγμένους χρηματοοικονομικούς συμβούλους και αναγνωρισμένους τεχνικούς συμβούλους και πραγματογνώμονες. Συνεργαζόμαστε με διεθνείς δικηγορικές εταιρίες, ιδίως για ζητήματα αναφορικά με την ισχύ και εφαρμογή αλλοδαπού δικαίου, παρέχοντας νομική συμβουλευτική υποστήριξη σε σύνθετες υποθέσεις σχετικές με θέματα υποδομής, κατασκευής, χρηματοδότησης, ΣΔΙΤ και συμβάσεων παραχώρησης, συμμετέχοντας ενεργά σε επιτυχημένα διεθνή έργα στο εξωτερικό, ιδίως σε Ρωσία, Βαλκάνια και Μέση Ανατολή.

εξειδικευση | σημαντικές υποθέσεις και μεγάλα έργα

- Έχουμε πετύχει εντυπωσιακά αποτελέσματα ενώπιον εθνικών και διεθνών, θεσμικών και ad hoc διαιτητικών δικαστηρίων σε περισσότερες από 160 υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της επιτυχούς εκπροσώπησης διεθνών εταιρειών παραχώρησης σε περισσότερες από 40 υποθέσεις. Έχουμε διαξαγάγει επιτυχώς διαμεσολαβήσεις και συμβιβασμούς, ορισμένοι εκ των οποίων οδήγησαν στη συνέχιση και ολοκλήρωση μεγάλων έργων υποδομής της χώρας.

- Έχουμε εκπροσωπήσει με επιτυχία κορυφαία εταιρεία εξόρυξης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας σε περισσότερες από 15 υποθέσεις σχετικές με τη μεγαλύτερη επένδυση χρυσού στην Ελλάδα.

- Είμαστε νομικοί σύμβουλοι και παραστάτες των αναδόχων του Μετρό Θεσσαλονίκης (βασικού έργου και επεκτάσεων), παρέχοντας πλήρεις υπηρεσίες στη διαχείριση των οικείων συμβάσεων (contract management) και στην προετοιμασία και υποστήριξη συμβατικής αλληλογραφίας και αξιώσεων (claims), από την υποβολή τους έως και την παράσταση ενώπιον των αρμόδιων διαιτητικών και τακτικών δικαστηρίων. Συμμετείχαμε ενεργά και εκπροσωπήσαμε τον ανάδοχο στη διαδικασία συμβιβασμού που επετεύχθη το 2017 και επέτρεψε την επανεκκίνηση και συνέχιση του βασικού έργου του Μετρό Θεσσαλονίκης.

- Παρείχαμε πλήρη νομική υποστήριξη (contract management, συμβατική αλληλογραφία, διαπραγματεύσεις και παράσταση σε τακτικά και διαιτητικά δικαστήρια) προς το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για ζητήματα εκτέλεσης και επίλυσης διαφορών από κατασκευαστικές συμβάσεις FIDIC και συμβάσεις υπηρεσιών, με αντικείμενο τις εγκαταστάσεις και τη διαχείριση του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος.

- Παρέχουμε νομική υποστήριξη προς το Ελληνικό Δημόσιο, μεταξύ άλλων συντάσσοντας τεύχη δημοπράτησης σε διαγωνισμούς για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης έργων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης και της σύνταξης τεύχους ανταγωνιστικού διαλόγου.

- Εκπροσωπήσαμε στη διαιτησία την εταιρία παραχώρησης του αυτοκινητοδρόμου «Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη» πετυχαίνοντας την επιδίκαση σημαντικών αποζημιώσεων υπέρ της και την αποδοχή λύσεων που οδήγησαν στην επανεκκίνηση του έργου (restart) το 2015.

- Η διαχειρίστρια εταίρος, Δ.Ν. Ελένη Τροβά, ενεργεί ως διαιτητής του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC), με πλέον πρόσφατο τον ορισμό της από το ICC σε διαιτησία για την επίλυση διαφορών από σύμβαση κατασκευής μεγάλου αυτοκινητοδρόμου στη Ρουμανία. Ενεργεί επίσης ως διαιτητής σε ημεδαπά διαιτητικά δικαστήρια, με πρόσφατο παράδειγμα διαιτησία για την επίλυση διαφορών από σύμβαση για την κατασκευή κτιριακής εγκατάστασης που προορίζεται ως έδρα μεγάλου ομίλου επιχειρήσεων.

- Εκπροσωπήσαμε αλλοδαπή κατασκευαστική εταιρία ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην υπόθεση της νόθευσης δημοσίων διαγωνισμών (κατασκευαστικού καρτέλ, bid-rigging) για έργα υποδομών, επιτυγχάνοντας την απαλλαγή της από κάθε κατηγορία.

- Παραστήκαμε ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ιδιωτική εταιρία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στην υπόθεση της δεσπόζουσας θέσης της ΔΕΗ στην αγορά λιγνίτη και ηλεκτρισμού που οδήγησε στη διαδικασία αποεπένδυσης των λιγνιτικών μονάδων (disinvestment).

- Είμαστε νομικοί παραστάτες κοινοπραξιών και συμπράξεων με διεθνή στρατηγικά συμφέροντα και σύνθετες νομικές ανάγκες σε ζητήματα που αφορούν στην εφαρμογή διατάξεων από περισσότερες έννομες τάξεις και του κοινοτικού δικαίου, και συμμετέχουμε ενεργά σε ένα ευρύ φάσμα μεγάλων έργων σε Βαλκάνια, Ασία, Μέση Ανατολή και Αφρική, σχετικά κυρίως με υποδομές (κατασκευή αγωγών κ.ά.) και ενεργειακά (ηλεκτρική ενέργεια κ.ά).

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ “ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ”

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ)

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ – ΠΑΘΕ

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

ΥΠΟΘΑΛΛΑΣΙΑ ΣΗΡΑΓΓΑ AKTIOΥ-ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΥΠΟΘΑΛΛΑΣΙΑ ΣΗΡΑΓΓΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ, ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΗΡΑΓΓΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΘΡΙΑΣΙΟ II

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΛΟΙΣΒΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ | ΣΔΙΤ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ E75

ΡΩΣΙΑ | ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ LEVASHOVO

ΣΟΥΔΑΝ | ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΧΡΥΣΟΥ

ΤΟΥΡΚΙΑ | ΣΔΙΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ IZMIR

ΠΓΔΜ | AΓΩΓΟΣ ΟΚΤΑ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ BUKOVIVA-SUCEAVA

ΙΟΡΔΑΝΙΑ | ΦΡΑΓΜΑ MUJIB