img1 EU Law of public contracts

Eleni Trova – co-written with Panagiotis Skouris

Sakkoulas Publications

Athens – Thessaloniki 2009