Ελένη Τροβά, Γενέθλιον Απόστολου Σ. Γεωργιάδη, Τ. ΙΙ, Αντ. Ν. Σάκκουλα, σ. 2315 – 2335.