Ελένη Τροβά, Τιμητικός Τόμος για τα 75 χρόνια του ΣτΕ, Σάκκουλας Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2004,  σ. 91-110.