Ελένη Τροβά, 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη, 2009, σ. 565 επ.