Ελένη Τροβά, Τιμητικός Τόμος Γεωργίου Δ. Καλλιμόπουλου, Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2010, σ. 661 επ.