Ελένη Τροβά, σε Τροβά Ε. (επ.), Η πολιτιστική κληρονομιά και το δίκαιο, Πρακτικά Συνεδρίου Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσίου Δικαίου, 3-4 Ιουνίου 2003, Σάκκουλας Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2004, σ. 111-135.