Ελένη Τροβά, Πρακτικά Συνεδρίου Αθήνα 1-2/2/2001, Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2002, σ. 241- 246.