Ελένη Τροβά (από κοινού με τον Παναγιώτη Σκουρή), Νόμος και Φύση, http://www.nomosphysis.org.gr/articles.php?artid=3411&lang=1&catpid=1, Μάιος 2008.