Ελένη Τροβά, σε Τσάτσου Δ., Βενιζέλου Ε., Κοντιάδη Ξ. (επ.), Το Νέο Σύνταγμα, Πρακτικά Συνεδρίου για το αναθεωρημένο Σύνταγμα του 1975/86/01, Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2001, σ. 105 – 151.