Ελένη Τροβά, σε Κλαμαρής – Μπρεδήμας – Μαλάτος (επ.) Ολυμπιακοί Αγώνες και Δίκαιο, εισηγήσεις και πρακτικά διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου, Αθήνα 21-23/5/2003, Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2005, σ. 179-198.