Ελένη Τροβά, Πρακτικά 3ου συνεδρίου Διοικητικών Δικαστών, Μάιος 1992, Εθνικό Τυπογραφείο, 1996, σ. 36-41.