Ελένη Τροβά, Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 5/2017, σ. 596-613.