Η νομική προσωπικότητα ως ένδυμα: η ανώνυμη εταιρία παραχώρησης δημοσίων έργων

Ελένη Τροβά, Τιμητικός τόμος Μιχ. Π. Σταθόπουλου, Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2010, σ. 2757 επ.

Η ανώνυμη εταιρία στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και των ΣΔΙΤ, Τάσεις και Προοπτικές του Δικαίου της Ανώνυμης Εταιρίας

Ελένη Τροβά, 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη, 2009, σ. 565 επ.

Η απόφαση ΔΕΚ C-274/05 Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, Αναγνώριση πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Ελένη Τροβά, ΔτΑ, 2008,  σ. 1257 επ.

Περιβάλλον και Δημόσιες Συμβάσεις – Προς ένα δίκαιο των αειφόρων δημοσίων συμβάσεων

Ελένη Τροβά (από κοινού με τον Παναγιώτη Σκουρή), ΠερΔικ, 2007, σ. 381 – 393.