Ελένη Τροβά, Τόμος Τιμητικός Του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 125 χρόνια, Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2008, σ. 111 επ.