Eleni Trova, C. Τsivolas, Library of Ecclesiastical Law, Series B’: Studies, 7, Sakkoulas Publications, Athens – Thessaloniki, 2013, p. 404.