Eleni Trova, Titular Volume of George D.Kallimopoulos, Ant.N.Sakkoulas Publications, 2010, p.661 next.