Ελένη Τροβά, Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου, 1994, σ. 480 – 509. (Το αυτό δημοσίευμα δημοσιεύθηκε στα αγγλικά με τον τίτλο Trust & Greek Legislation – Αn attempt of conciliation of the Continental and Anglosaxon Law, International Bar Association, SBL, 1993, σ. 19 επ.).